Regulamin świadczenia usług

1. Niezbędnymi do rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia dokumentami są ankieta stanu zdrowia pacjenta oraz w zależności od wskazania diagnostycznego zdjęcie pantomograficzne , tomografia komputerowa oraz zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne.

2. Umowa o świadczenie usług, zgodnie z art. 734 § 1 k.c., jest umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą .

3. Leczenie rozpoczynane jest w chwili wydania opinii przez lekarza prowadzącego.

Prowadzenie leczenia jest uzależnione od stanu zdrowia pacjenta, możliwości placówki i możliwości pacjenta.

4. Pacjent zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w dniu ich wystąpienia. Może to zgłosić telefonicznie lub osobiście lekarzowi prowadzącemu.

5. Pacjent jest zobowiązany poinformować placówkę o ewentualnej nieobecności nie później niż 48h przed zaplanowaną wizytą.

Podmiot leczniczy Aurum Medycyna i Stomatologia zastrzega sobie możliwość pobierania zadatków na poczet umawianych wizyt. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się pacjenta na wizytę bez wcześniejszego odwołania wizyty.

6. W przypadku zabiegów z zakresu implantologii i medycyny estetycznej pacjenci zobowiązani są do wpłacenia zaliczki na poczet leczenia w wysokości 50% ceny zabiegu.

Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym zabiegiem.

Koszt zabiegu jest pomniejszany o kwotę zaliczki w momencie jego rozliczenia.

W przypadku przełożenia wizyty przez jedną ze stron z przyczyn niezależnych, zaliczka przechodzi na poczet tego samego zabiegu wykonanego w innym terminie w okresie do 3 miesięcy lub ulega zwrotowi.

7. Podmiot leczniczy nie ponosi kosztów związanych z przejazdem pacjentów w celu wykonania proponowanego i zaakceptowanego leczenia, jak również wizyt kontrolnych oraz wizyt, które będą podyktowane względami medycznymi.

8. Lekarz może mimo żądania pacjenta odmówić wykonania procedury w przypadku, gdy byłoby to sprzeczne ze sztuką medyczną i/lub aktualną wiedzą medyczną.

9. W przypadku przerwania lub zakończenia leczenia na żądanie pacjenta wszystkie negatywne konsekwencje takiej decyzji obciążą pacjenta.