Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym Aurum Medycyna i Stomatologia.

I. Niniejsze standardy ochrony małoletnich (dalej jako „standardy”) określają w szczególności:

 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 2. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego;
 4. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 6. zasady i sposób udostępniania rodzicom/opiekunom prawnym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 7. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 8. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;
 9. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 10. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
 11. procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 12. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

II. Definicje

 1. Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym.
 2. Osoba współpracująca – stażyści, wolontariusze, praktykanci.
 3. Małoletni – osoba do ukończenia 18. roku życia.
 4. Opiekun małoletniego – osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny
 5. Zgoda rodzica małoletniego – zgoda co najmniej jednego z rodziców małoletniego. W przypadku braku porozumienia między rodzicami małoletniego należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 6. Krzywdzenie małoletniego – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.
 7. Osoba odpowiedzialna za standardy – pracownik sprawujący nadzór nad realizacją standardów w podmiocie leczniczym.
 8. Dane osobowe małoletniego – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

III. Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich

 1. Pracownicy i osoby współpracujące posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich (także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej).
 2. Każdy pracownik lub osoba współpracująca mająca kontakt z małoletnimi jest weryfikowany pod kątem niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 3. W przypadku zidentyfikowania lub podejrzenia wystąpienia czynników ryzyka lub objawów krzywdzenia małoletniego, osoba odpowiedzialna za standardy podejmuje rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi małoletniego, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
 4. Wszyscy, którzy w związku z wykonywaniem służbowych obowiązków, podjęli informację o krzywdzeniu małoletniego lub inne informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

IV. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi

 1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel podmiotu leczniczego jest działanie dla dobra małoletniego, troski o jego bezpieczeństwo i w jego najlepszym interesie, w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji. Personel traktuje małoletniego z empatią i szacunkiem wobec jego godności, potrzeb oraz intymności.
 2. Małoletni ma prawo do otrzymywania informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz podejmowanych czynności medycznych przy użyciu prostego języka w sposób dostosowany do wieku, sytuacji i poziomu rozwoju małoletniego.
 3. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie.
 4. Nie wolno małoletniego upokarzać, krzyczeć na niego, lekceważyć lub obrażać.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników i osoby współpracujące. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem odpowiedniego oświadczenia.

V. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia małoletniego

 1. Podmiot leczniczy posiada procedurę „Postępowanie z ofiarami przemocy lub zaniedbania”, której celem jest zapewnienie pomocy osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy lub zaniedbania.
 2. W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, personel ma obowiązek:
  a) udzielić niezbędnej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
  b) poinformować rodziców/opiekunów małoletniego o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego;
  c) udzielić informacji o możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy lub zaniedbania.
 3. Czynności podejmowane i realizowane wobec małoletniego przeprowadza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego, chyba że z uwagi na charakter tych czynności jest to niemożliwie albo wobec rodzica/opiekuna prawnego istnieje uzasadnione podejrzenie, że są oni sprawcami krzywdzenia małoletniego.
 4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec małoletniego, gdzie zachodzi podejrzenie, że wobec niego przemoc stosują rodzice/opiekunowie, jeżeli jest to możliwe działania z udziałem małoletniego przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.
 5. Działania z udziałem małoletniego, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.
 6. Pracownik lub osoba współpracująca składa zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia do odpowiednich instytucji w zależności od rodzaju zgłaszanej sprawy do prokuratury lub policji lub do właściwego sądu rodzinnego.
 7. Dokumentację związaną z procedurą interwencji umieszcza się w dokumentacji medycznej małoletniego.

VI. Zasady ochrony dostępu do Internetu

 1. Na terenie podmiotu leczniczego małoletni korzysta z Internetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i na udostępnionym przez niego urządzeniu.
 2. W przypadku podejrzenia skrzywdzenia małoletniego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym za pomocą sieci Internet (korzystanie przez małoletniego ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku małoletniego w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) podejmuje się działania zgodnie z pkt V niniejszych standardów.

VII. Zasady ochrony wizerunku małoletniego

 1. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych małoletniego w podmiocie leczniczym reguluje Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępna na stronie internetowej podmiotu leczniczego.
 3. Utrwalanie wizerunku małoletniego (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu małoletniego) na terenie placówki i jego upubliczniane jest dopuszczalne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego małoletniego. Powyższe stosuje się również do przedstawicieli mediów przygotowujących materiały na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica/opiekuna nie jest wymagana.
 5. Podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna małoletniego możliwe jest tylko za jego wiedzą i zgodą.

VIII. Monitoring stosowania standardów

 1. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i stosowanie standardów jest kierownik podmiotu leczniczego Aurum Medycyna i Stomatologia, który monitoruje realizację standardów, reaguje na sygnały naruszenia standardów oraz proponuje zmiany w tych standardach.
 2. Osoba, o której mowa powyżej, przeprowadza corocznie wśród pracowników oraz osób współpracujących ankietę monitorującą poziom realizacji standardów.
 3. W ankiecie, personel może proponować zmiany standardów oraz wskazywać naruszenia standardów w podmiocie leczniczym.
 4. Osoba, o której mowa powyżej, dokonuje opracowania wypełnionych przez personel ankiet oraz sporządza na tej podstawie raport z monitoringu.
 5. Co najmniej raz na dwa lata dokonuje się oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym wchodzą w życie z dniem 01.07.2024 roku.
 2. Ogłoszenie standardów następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń, również w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.
 3. Ogłoszenie standardów dla personelu następuje poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną.

Załączniki