Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności, czyli jak przetwarzamy dane osobowe?

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Celem RODO jest wzmocnienie oraz ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dbając o dane osobowe osób, które z nami współpracują przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Ma ona na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec, zwanym dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

 • poprzez wysłanie maila: iodo@medycyna-aurum.pl

 • listownie na adres: AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec

z dopiskiem „RODO”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • poprzez wysłanie maila: iodo@medycyna-aurum.pl

 • listownie na adres: AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Milena Zając.

KOGO DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe:

 • naszych klientów oraz potencjalnych klientów, pacjentów
 • naszych kontrahentów – dostawców (w tym potencjalnych),
 • partnerów biznesowych
 • osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy,
 • podmiotów z którymi mamy relacje, a np. nie są jeszcze naszymi klientami,
 • oraz inne podmioty, których nie jesteśmy obecnie w stanie wskazać.

SKĄD POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy:

 • w większości sytuacji Twoje dane pozyskamy bezpośrednio od Ciebie w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, przesłanie informacji, skorzystania z naszych usług;
 • w ramach naszej bieżącej współpracy,
 • z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS, biała lista podatników VAT,
 • z innych źródeł, w tym publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe.

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator danych osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Jaką mamy podstawę prawną do ich przetwarzania?
Nawiązanie współpracy:

podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie umowy na świadczenie naszych usług medycznych

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane biznesowe firmy oraz inne informacje, jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. w celu nawiązania współpracy
Świadczenie usług medycznych Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, dokumentacja medyczna, numer PESEL
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy
 • 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. w celu wykonania usług medycznych
Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:  wystawienia dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przechowywania dokumentacji medycznej Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek
Przechowywania pozostawionych ofert /zapytań Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz inne dane jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes, który, umożliwi skorzystanie z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania ofert
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. obrona interesów Administratora
Archiwalnym i dowodowym Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje, jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. posiadanie danych osobowych, pozwolą nam dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda
Administrowanie naszą stroną Internetową Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym
 • 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na pliki cookies
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych jak m.in. możliwość administrowania stroną internetową
Komunikacja marketingowa np. informacja o naszych usługach przesyłana zgodnie z preferencjami naszych Klientów Dane identyfikujące takie jak Imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na otrzymywanie treści stanowiących marketing bezpośredni
Wysyłka newsletteru Dane identyfikujące takie jak Imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na otrzymywanie newsletteru

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych w naszej firmie, a w szczególności o zapewnienie poufności oraz integralności, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, jak m.in.

 • na bieżąco przeprowadzamy analizę ryzyka, aby we właściwy sposób dopasować rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami,
 • dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ich zadań,
 • na bieżąco podpisujemy umowy powierzenia z podmiotami, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych, ale także dbamy, aby podmioty te gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa,
 • dostęp do systemów jest ściśle kontrolowany, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

GOOGLE ANALYTICS

Administrator może korzystać na stronie www.medycyna-aurum.pl z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie, przy czym zbierane dane są zanonimizowane.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. Więcej informacji o dodatku do przeglądarki blokującej Google Analytics możesz znaleźć na stronie Google klikając w ten link – dodatek do przeglądarki

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Nas.

2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższej jakości obsługi, na której bardzo nam zależy.

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Jeżeli dokonamy zmian w tym zakresie, to na pewno zaktualizujemy naszą Politykę prywatności oraz Klauzule informacyjne.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane możemy przekazywać:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • Podmiotom uprawnionym przepisami prawa np. NFZ, w ramach realizowania świadczeń ze środków publicznych, zakładom ubezpieczeń, organom władzy publicznej;
 • podmiotom obsługującym jak i dostarczającym nam systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
 • podmiotom dostarczającym nam usługę hostingu;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, rachunkowe, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne, archiwizacyjne;
 • podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu marketingu, komunikacji;
 • podmioty świadczące dla nas usługę wysyłki Newsletteru.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Sanitarna, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia itp.

Niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Natomiast może się tak zdążyć w związku z korzystaniem przez nasz z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie np. Microsoft – zasady przetwarzania danych osobowych albo Google Analytics – zasady przetwarzania danych osobowych.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – w zakresie dokumentacji medycznej o której mowa w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • do 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 • do 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody np. na wysyłkę newsletteru.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem.

4. „Prawo do bycia zapomnianym”: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA?

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila na adres: iodo@medycyna-aurum.pl

 • wysłanie listu bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres: AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem „RODO”.

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłanie maila na adres: iodo@medycyna-aurum.pl

 • wysłanie listu bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres: AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem „RODO”.

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych |ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej albo w siedzibie Administratora danych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 stycznia 2023 r.

Polityka plików cookies

Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki „cookies” oraz jak my je wykorzystujemy. Należy zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, jakiego rodzaju pliki cookies używamy, jakie informacje zbieramy za ich pomocą i w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane. Natomiast więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy, zabezpieczamy dane osobowe użytkowników strony, można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka mówi także jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam podajesz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki dotyczące plików cookies, skontaktuj się z nami:

 • listownie: AURUM MEDYCYNA I STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |ul. Łużycka 29 A-B, 59-900 Zgorzelec

Co to jest plik „cookies”?

Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu.

Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy.

W jakim celu używamy plików „cookies”?

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Jak możesz kontrolować pliki cookies?

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić?

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie, jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, LinkedIn, Instagram etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu:

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookies w ich produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie w dokumentacji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki.